Informatie

Openingstijden
Maandag8:00-12:3013:00- 17:00
Dinsdag8:00-12:3013:00-17:00
Woensdag8:00-12:3013:00-17:00
Donderdag8:00-12:3013:00-17:00
Vrijdag8:00-12:3013:00-17:00

Openingstijden

Openingstijden praktijk ochtend: 08:00 – 12:30
Openingstijden praktijk middag: 13:00- 17:00
.

LET OP: Telefonisch niet bereikbaar van:

   • 10:30 – 11:00 (ivm werkoverleg)
   • 12:30 – 13:30 (ivm lunchpauze)
   • 15:30 – 17:00 (ivm administratieve taken)

Rijbewijskeuring 75 +

Indien u een rijbewijskeuring (alleen B/BE) nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. Let op! U dient eerst uw gezondheidsverklaring in te vullen voor dat u een afspraak maakt. Het invullen van de gezondheidsverklaring kan online via Mijn CBR met DIGID.

Als er echt geen mogelijkheid is om dit online in te vullen kunt u een gezondheidsverklaring via de gemeente aanvragen. Wat verder nog erg belangrijk is voor de afspraak is een ZD-code van ZorgDomein!

Waar vind ik mijn ZD-code?

Een ZD-code is een code van ZorgDomein en staat in uw verwijsbrief.  Als u uw Gezondheidsverklaring op papier heeft ingevuld, krijgt u uw verwijsbrief per post.  Heeft u uw Gezondheidsverklaring digitaal ingevuld?
.

Dan krijgt u een mail met een verwijzing naar Mijn CBR:

   1. Ga naar Mijn CBR
   2. Log in met DigiD met sms-controle of de DigiD-app
   3. Ga naar Mijn dossier
   4. Klik op Mijn Gezondheidsverklaringen rijbewijzen
   5. Onder documenten vindt u uw verwijsbrief. In deze brief en op het vragenformulier voor de arts staat uw ZD-code. Neem de verwijsbrief en alles wat daarbij zit mee naar uw arts.

 

Het uitgebreide stappenplan vind u hieronder:

Rijbewijs verlengen na uw 75ste – CBR

WILSVERKLARING EN BEHANDELWENSENFORMULIER

GA IN GESPREK over uw wensen rondom het levenseinde

De gezondheidszorg biedt steeds meer technische mogelijkheden; mensen kunnen tot op hoge leeftijd vaak ingrijpende en belastende behandelingen ondergaan. Ouderen hebben vaak geen wilsverklaring opgesteld waarin zij hun wensen ten aanzien van medische behandelingen kenbaar hebben gemaakt. Indien uw gezondheid plotseling verslechtert, kan dit uw partner of familie in een moeilijke situatie brengen.
.
Zowel artsen, patiënten, en hun familieleden worstelen in de praktijk regelmatig met de vraag wat zinvol en/of gewenst is. Veel patiëntenorganisaties en ook de KNMG pleiten sinds 2012 om tijdig met de huisarts te overleggen over het levenseinde. In de praktijk wordt dit gesprek echter vaak lange tijd uitgesteld of niet gevoerd. Het ontbreekt patiënten vaak aan concrete punten waarover afspraken gemaakt zouden kunnen worden. We willen u hierin tegemoet komen door middel van onderstaande informatie en websites:

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasieverklaring.
.
Een behandelverbod biedt duidelijkheid over medische behandelingen die u in een bepaalde situatie wel of niet meer wilt ondergaan. Een behandelverbod is, in tegenstelling tot een euthanasieverklaring, voor uw arts altijd bindend. Ook als u dementerend bent of in coma ligt. Ook een niet-reanimeren verklaring is een behandelverbod. Artsen en (ambulance) verpleegkundigen zijn in principe volgens wet WGBO verplicht deze verklaring te volgen. U kunt een niet-reanimeer penning kopen bij NVVE. Thuisarts informatie over wilsverklaring
.
De euthanasieverklaring moet u hoofdzakelijk zien als een hulpmiddel om het gesprek over euthanasie met uw arts te ondersteunen. De verklaring is nooit bindend voor uw arts; uw arts is dus nooit verplicht de verklaring te volgen. Voor een toekomstige wens, zeker in geval van wilsonbekwaamheid, heeft een euthanasieverklaring een beperkte waarde. Het is een vaak gehoorde misvatting dat een eenmaal opgestelde verklaring garantie biedt voor euthanasie als u een gevorderde dementie heeft ontwikkeld.
.
Wils- en euthanasieverklaring

Samenstelling Wilsverklaring

SAMENSTELLING WILSVERKLARING

Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen. Zo’n tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden opgenomen zodat het duidelijk is van wie de verklaring is.

Vermeld daarom uw achternaam, voornamen (voluit), geboortedatum en geboorteplaats en aan het eind van het document de datum en handtekening. Het is belangrijk dat u uw wilsverklaringen en wensen na het invullen met uw huisarts bespreekt, zodat hij/zij weet wat u zou willen. U weet dan ook of uw arts bereid is uw wensen te respecteren.

U kunt uw wilsverklaringen altijd wijzigen, maar u moet dan wel iedereen die weet van uw wens of die een (oude) schriftelijke wilsverklaring van u heeft, op de hoogte brengen en eventueel een nieuwe verklaring opstellen. We stellen het op prijs als u uw wens jaarlijks bevestigd door middel van een nieuwe handtekening met datum op uw oude wilsverklaring.

U hoeft geen notaris in te schakelen. Het enige wat een notaris kan toevoegen, is de bevestiging dat de handtekening onder uw verklaring echt uw handtekening is. Als u uw verklaring zelf aan uw arts geeft, hoeft uw arts niet te twijfelen aan de echtheid van de handtekening. U kunt kosteloos een wilsverklaring samenstellen.

Link behandelwensenformulier:

Behandelwensenformulier

 

Nuttige websites:

www.wilsverklaring.info

www.deeinder.nl

www.nvve.nl

www.knmg.nl/spreken-over-levenseinde

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/12/17/handreiking-schriftelijk-euthanasieverzoek-publieksversie/handreik-schriftelijk-euthanasieverzoek-burger.pdf

www.afscheidswijzer.nl

 

We nodigen u uit om bij vragen over levenseinde een dubbele afspraak (20 minuten) te maken op het spreekuur.

Privacy/LSP

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk:

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Lees verder

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk
De Notenboom Huisartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
    • voor zorgverlening;
    • voor doelmatig beheer en beleid;
    • voor ondersteuning van wetenschappelijkonderzoek, onderwijs en voorlichting.
   • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
   • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
    Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
   • Alle medewerkers binnen De Notenboom Huisartsen hebben zich verplicht om
    vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
   • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
   • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
    zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

   • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
    Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan De Notenboom Huisartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De Notenboom Huisartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van De Notenboom Huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens / LSP

De Notenboom Huisartsen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiënten-dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Klachtenprocedure

Binnen onze praktijk werken we met zowel een interne als een externe klachtenregeling.
Wanneer u een klacht heeft, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt een klacht kenbaar maken via de interne regeling. U kunt dit schriftelijk doen per post of via onze website. Op onze website kunt u het klachtenformulier digitaal invullen en verzenden. Het verzenden gaat via een beveiligde procedure.
Zowel klachten die via de post binnen komen als klachten via de praktijk website, worden vertrouwelijk behandeld. Hiervoor is een interne klachtencommissie in onze praktijk aangesteld. U krijgt binnen 6 weken een reactie.

.

Is de interne procedure lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u ook de keuze maken om een klacht extern te sturen of te bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

.
Als u er vervolgens met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Op onze locatie zijn folders van SKGE verkrijgbaar bij de balie, of vraag onze assistente. Meer informatie kunt u vinden op : Aanmelden huisartsenorganisatie – SKGE

Translate »
Call Now Button